Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť UniLady, s.r.o., so sídlom Bakossova 14464/3D, 974 01 Banská Bystrica IČO: 55 168 990, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bánska Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45605 / S a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru z ponuky internetových stránok jedného z elektronických obchodov unilady.sk (ďalej len „obchod") prevádzkovaných predávajúcim.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim akupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru a že bol s nimi plne oboznámený.

1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú obchodným systémom spoločnosti UniLady, s.r.o.

Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4 Tovarom sa rozumejú všetky produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodov prevádzkovaných spoločnosťou UniLady, s.r.o. pre nákup prostredníctvom obchodného systému spoločnosti UniLady, s.r.o. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha. Službou sa rozumie poskytovanie podpory – technickej, konzultačnej, expertnej.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný obchodným systémom spoločnosti UniLady, s.r.o. a taktiež e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu a je považovaná za záväznú (ďalej len "objednávka").

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho, ku ktorému dôjde telefonickým alebo emailovým potvrdením elektronickej objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.2 Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Predávajúci si môže vyžiadať finančnú zálohu v dohodnutej výške aj v prípade objednávky tovaru, ktorý je na objednávku. Takýto tovar (pokiaľ nie je vyhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho) nespadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci môže odstúpiť od uzavretej zmluvy.

2.3 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

3.2 Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je možnosť doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom v originálnom obale . Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti . Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

3.3 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

3.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu alikvotnu hodnotu už zaplatenej kúpnej ceny.

3.5 Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady , ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

3.6 Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

3.7 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

3.8 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo elektronicky vyplnením oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa prílohy - reklamačný formulár, v ktorom bude text (format si môžete upraviť zakon vsak jasne uklada povinnost zverejnit formular odstupenia od zmluvy v ktorom musi byt uvedene nasledovne):

Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

4. Dodacie podmienky

4.1 Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená v elektronickej objednávke kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Miestom dodania tovaru môže byť aj odberné miesto predávajúceho, pokiaľ si túto možnosť zvolí kupujúci v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim najneskôr do 29 dní s využitím služieb tretích subjektov (kuriérske služby ďalej len „prepravca"), prípadne vlastnými prostriedkami predávajúceho alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na odbernom mieste vo vopred dohodnutom termíne najneskôr do 29 dní.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve. Po uplynutí času, odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

Objednávka nad 29,- Eur                                   - ZADARMO. 

OSOBNÝ ODBER                                                  - ZADARMO.

Objednávka pod 29,- Eur PACKETA BOX          – 1,90 EUR.

Objednávka pod 29,- Eur POŠTA                       – 2,90 EUR.

Objednávka pod 29,- Eur KURIÉR                     – 2,90 EUR.

 

PayPal                – ZADARMO.

Bankový prevod – ZADARMO.

Platba kartou     – ZADARMO.

Dobierka              – 0,90 EUR.

 

Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

4.3 Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

5. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar kupujúcim alebo jeho splnomocnencom alebo keď tak neurobí včas, tak včase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6. Práva a povinnosti kupujúceho, práva a povinnosti predávajúceho

6.1 Kupujúci je povinný:

· prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
· zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
· nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
· potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním splnomocnenej osoby.

Kupujúci má právo:

· na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6.2 Predávajúci je povinný:

· dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
· zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
· odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo:

· na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

7. Kúpna cena, platby

7.1 Kúpna cena tovaru je cena dohodnutá v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného včase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna cena").

7.2 Kúpna cena uvedená na internetovej stránke www.unilady.sk prevádzkovaných predávajúcim platí výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému spoločnosti UniLady, s.r.o. Súčasťou ceny nie je dopravné, poradenská či konzultačná činnosť ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise tovaru na internetovej stránke jedného z elektronických obchodov. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby na odbernom mieste, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedeného v záväznej akceptácii objednávky.

7.4 Vprípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu platnú v čase vytvorenia objednávky.

7.6 Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

· Pred prevzatím tovaru (bankovým prevodom/vkladom na účet alebo poštovou poukážkou). Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 pracovné dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 pracovných dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
· Pri prevzatí tovaru (dobierka/kuriérska služba)

7.7 Špeciálne ceny platia do buď vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

8. Záručné a reklamačné podmienky

8.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Oprávnenou osobou sa rozumie kupujúci prípadne osoba, ktorú kupujúci splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

8.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú platné reklamačné podmienky. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetových stránok elektronických obchodov prevádzkovaných predávajúcim. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach aspôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ao vykonávaní záručných opráv vsúlade sust. § 18 ods. 1zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa ao zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

8.3 Reklamačné podmienky vtejto podobe sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ neboli zmluvne dojednané iné reklamačné podmienky.

8.4 Kupujúci má právo uplatniť si upredávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka abol zakúpený upredávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť upredávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.5 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim vdobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo oktorých sprihliadnutím kokolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už včase prevzatia tovaru.

8.7 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vsúlade sust. § 18 ods. 2Zákona tak, že ho odošle elektronicky e-mailom. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá oobhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska). Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

8.8 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona

8.9 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

8.10 Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

8.11 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) uplynutím záručnej doby tovaru,

8.12 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pokiaľ ide ovadu odstrániteľnú:
a) odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady),
b) výmenou za ten istý nový tovar.

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo ojednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
c) vrátením plnéj kúpnej ceny tovaru,
d) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
e) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.

Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj týmito spôsobmi:
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9. Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

9.1 Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

10. Osobné údaje a ochrana súkromia

10.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://unilady.sk/vyhlasenie-o-spracovani-a-ochrane-osobnych-udajov.html

11. Záverečné a prechodné ustanovenia

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach elektronických obchodov predávajúceho.

11.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že splne nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.3 Na vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa vzťahujú príslušné ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

11.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať