Ochrana osobných údajov

Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového obchodu UniLady, s.r.o (ďalej len obchod) a spracovateľom osobných údajov obchodu je spoločnosť UniLady, s.r.o., so sídlom Bakossova 14464/3D, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:  , zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, vložka č. 39260/S, oddiel: Sro. Kontakt pre riešenie záležitostí týkajúcich sa ochrany a spracovania osobných údajov – tel.: +421 919 060 751, e-mail: sk@unilady.eu

 

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako: „Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje*, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu“.

* Lokalizačné údaje – § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Spracovanie osobných údajov

Vyhlasujeme, že naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov, všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a narába sa s nimi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť UniLady, s.r.o. bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli osobné údaje dotknutých osôb boli presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Toto Oznámenie o spracovaní a ochrane osobných údajov uvádza typy osobných údajov, ktoré získavame, spôsoby, akými používame tieto údaje, osoby a subjekty, s ktorými tieto údaje zdieľame, a možnosti nastavenia, ktoré máte v súvislosti s využívaním údajov zo strany našej spoločnosti. Toto oznámenie tiež uvádza opatrenia, ktoré prijímame na ochranu zabezpečenia informácií. Ďalej tu uvádzame spôsoby, ako nás môžete kontaktovať, aby ste:

 • získali prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytnete, mohli tieto osobné údaje opraviť, zablokovať alebo odstrániť,
 • mohli zrušiť akýkoľvek súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste predtým udelili,
 • nám mohli oznámiť, že si už neželáte dostávať marketingové materiály, a
 • mohli sa na čokoľvek opýtať v súvislosti s postupmi pri ochrane vašich osobných údajov.

Aby sme mohli poskytovať služby predaja v obchode musíme zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb na korešpondenčné a fakturačné účely. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie súkromia dotknutých osôb. Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť bude dotknuté osoby kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem. Spoločnosť UniLady, s.r.o. zhromažďuje len potrebné osobné údaje z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky v obchode a informovania o jej priebehu. Jedná sa o naslednovné údaje:

 • meno a priezvisko objednávajúceho
 • e-mail objednávajúceho
 • fakturačná adresa objednávajúceho pre potreby vystavenia daňového dokladu
 • dodacia adresa objednávajúceho pre potreby doručenia objednávky
 • telefonický kontakt na objednávajúceho pre potreby komunikácie so zákazníkom z našej strany a zo strany doručovateľov objednávok
 • prípadné IČO, DIČ a IČ DPH pre potreby vystavenia daňového dokladu

Následne spracúvame všetky ďalšie objednávky objednávajúceho.

Vyhlasujeme, že pri spracovaní osobných údajov neprofilujeme dáta dotknutých osôb.

 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UniLady, s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, teda na plnenie zákonných povinností.

 

Kontaktovanie dotknutých osôb

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré dotknuté osoby poskytnú, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

 

Sprostredkovatelia, ktorí sú príjemcami osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať údaje dotknutých osôb, sú povinné tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich výhradne na plnenie služby, ktorú poskytujú dotknutým osobám v našom mene. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú osobné údaje dotknutých osôb na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať citlivé osobné údaje dotknutých osôb tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame súhlas dotknutých osôb, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí sú príjemcami osobných údajov:

 • účtovná spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike
 • hostingová spoločnosť so sídlom a datacentrom v Európskej únii
 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru:
  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika
  • Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
  • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

 

Súhlas

V prípade, že vás žiadame o citlivé osobné údaje, vždy vás na to vopred upozorníme a udáme dôvod, prečo a ako budú tieto osobné údaje použité.

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Vždy, keď vlastníme alebo spracovávame osobné údaje zákazníka, zákazník – dotknutá osoba, má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o zákazníkovi.
 • Právo na opravu – právo na opravu údajov, ktoré o zákazníkovi vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie – za určitých okolností môže zákazník požiadať o vymazanie údajov, ktoré o ňom máme, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť – právo mať údaje, ktoré uchovávame o zákazníkovi, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku – právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne žiadosť zákazníka na základe práva na prístup, poskytneme zákazníkovi dôvod, prečo. Zákazník ma právo sa sťažovať, ako je uvedené nižšie.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti UniLady, s.r.o. nasledovne:

 • písomne, zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
 • elektronicky, zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

 

Informácie nami poskytované dotknutým osobám

 • Kontaktné údaje príslušného pracovníka pre ochranu osobných údajov.
 • Účel spracovania, ako aj právny základ  spracovania.
 • Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.
 • Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.
 • Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.
 • Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.
 • Ako dlho budú údaje uložené.
 • Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu.
 • Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas  kedykoľvek.
 • Ako podať sťažnosť  orgánu dohľadu.
 • Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.
 • Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.
 • Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania.

 

Formy identifikačného dokladu (ID) potrebné pre dotknuté osoby na preukázanie ich totožnosti vo vzťahu k požadovaným informáciám

Spoločnosť UniLady, s.r.o. akceptuje nasledujúce formy ID, ak sa požadujú informácie o osobných údajoch dotknutých osôb:

 • občiansky preukaz
 • cestovný pas
 • rodný list

 

Doba archivácie (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracuje osobné údaje každého zákazníka v obchode na obdobie 10 rokov od jeho poslednej objednávky v obchode, pokiaľ zákazník – dotknutá osoba – nepožiada o predčasné odstránenie svojich osobných údajov. Osobné údaje pre potreby plnenia vyžadovaného zákonmi (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach atď.) sú uchovávane v dobe, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

Podozrenie na nesprávne nakladanie s osobnými údajmi

V prípade podozrenia, že s osobnými údajmi spoločnosť UniLady, s.r.o. nenakladá v súlade so zákonom, môžete sa, okrem možností daných zákonom, tiež obrátiť na kontaktnú osobu spoločnosti UniLady, s.r.o. cez vyššie uvedené kontaktné údaje, ktorá môže postup v konkrétnom prípade preveriť a okamžite zjednať nápravu. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených v GDPR, prípadne príslušnými právnymi predpismi.

 

Zmena alebo odstránenie osobných údajov

Po prihlásení sa do obchodu máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme a môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. Upozorňujeme, že fakturačné údaje na vystavených daňových dokladoch nemožno zo zákonných dôvodov vymazať ani zmeniť. Pokiaľ by ste chceli Vašu registráciu v obchode úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí poslať e-mail na vyššieuvedenú kontaktnú e-mailovú adresu. Pre zmeny údajov alebo prístup k Vašim údajom použite prosím náš formulár.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať